Jednolity Plik Kontrolny - kogo dotyczy? Od kiedy obowiązuje?

Od stycznia 2017 roku na małych i średnich przedsiębiorców nałożony został obowiązek przesyłania danych z ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Informacje te będą musiały być wysyłane co miesiąc.

Mali i średni przedsiębiorcy

Dane w formie elektronicznej:
Od 1.1.2017 - przekazywania szczegółowych danych z ewidencji VAT.
Od 1.7.2018 - obowiązek dostarczania na żądanie urzędników szczegółowych danych podatkowych w strukturach zgodnych z JPK.

Mikroprzedsiębiorcy

Dane w formie elektronicznej:
Od 1.1.2018 - obowiązek przekazywania szczegółowych danych z ewidencji VAT.
Od 1.7.2018 - obowiązek dostarczania na żądanie urzędników szczegółowych danych podatkowych w strukturach zgodnych z JPK.

JPK ewidencje VAT w programach

Do pobrania ze strony:
FK - Księgi Handlowe
MK - Mała Księgowość

W programie:
Przygotowanie (tworzone automatycznie na podstawie danych z rejestrów VAT).
Podgląd i weryfikacja danych.
Przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego bezpośrednio z programu.
Przygotowany plik jest szczegółowym odwzorowaniem deklaracji VAT7.

W programie HM Handel i Magazyn - jeśli firma używa wielu systemów sprzedażowych
Przygotowanie (tworzone automatycznie na podstawie danych z dokumentów VAT).
Podgląd i weryfikacja danych.
Przesyłanie - export Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT do innego systemu automatycznie łączącego dane z wszystkich systemów.
HM - Handel i Magazyn

Co decyduje o zakwalifikowaniu firmy do sektora MŚP

O tym, czy jesteś mikro-, małym, średnim czy dużym podmiotem, decyduje liczba zatrudnionych oraz wyniki finansowe.

Na wielkość firmy (w kategoriach MŚP) wpływają przede wszystkim dwa elementy.
Jest to wielkość zatrudnienia oraz dane finansowe, czyli suma aktywów lub wielkość rocznego obrotu.

Mikro przedsiębiorstwa (w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych):

zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
osiągały roczny obrót poniżej 2mln EUR lub suma ich aktywów bilansu nie przekroczyła 2mln EUR

Małe przedsiębiorstwa (w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych):

zatrudniały średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
osiągały roczny obrót poniżej 10mln EUR lub suma ich aktywów bilansu nie przekroczyła 10mln EUR

Średnie przedsiębiorstwa (w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych):

zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
osiągały roczny obrót poniżej 50mln EUR lub suma ich aktywów nie przekroczyła 43mln EUR

PRZYKŁAD:

Firma X zatrudnia 30 osób, a jej obrót wynosi 12 mln euro, podczas gdy całkowity roczny bilans zamyka się kwotą 11 mln euro. Przedsiębiorstwo to będzie należeć do podmiotów średniej wielkości. W tej sytuacji decyduje nie wielkość zatrudnienia (wskazywałoby na małą firmę), ale dane finansowe.
Oba wskaźniki przekraczają poziom 10 mln euro. Gdyby jednak przyjąć, że ta sama firma zatrudnia 30 osób, jej roczny obrót wynosi 12 mln euro, ale całkowity bilans roczny zamyka się kwotą 8 mln euro, firma ta będzie mogła być traktowana jako małe przedsiębiorstwo. Będą na to wskazywały: liczba pracowników oraz roczny bilans.

PRZYKŁAD:

Firma Y zatrudnia 150 osób. Jej roczny obrót wynosi 80 mln euro, a całkowity roczny bilans 40mln euro. Tym samym przedsiębiorca ten należy do sektora MŚP, mimo że obrót przekracza ustalony próg (50mln). W tym przypadku to liczba pracowników (poniżej 250) i całkowity bilans (poniżej 43 mln euro) decydują o jej statusie. Będzie to średniej wielkości firma.
Załóżmy, że przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe (kolejne dwa lata) Firma Y osiąga roczny bilans 45 mln euro, przy pozostałych danych niezmienionych (150 pracowników, roczny obrót 80 mln euro). W takim przypadku będzie musiała zostać uznana za duże przedsiębiorstwo. Będą o tym decydować oba wskaźniki finansowe.

Stan zatrudnienia

Określając wielkość zatrudnienia, należy podać liczbę zatrudnionych w skali roku w przeliczeniu na pełne etaty. Osoby pracujące w niepełnym wymiarze etatu lub które nie przepracowały pełnego roku (np. pracownicy sezonowi oraz zatrudnieni na podstawie umów na czas określony) należy wyrazić poprzez wartość ułamkową. W liczbie zatrudnionych uwzględnia się zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak inne osoby pracujące na rzecz przedsiębiorstwa, np. w oparciu o kontrakty menadżerskie, właścicieli-kierowników i wszystkie pozostałe osoby prowadzące regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiące z tego tytułu korzyści finansowe. Nie uwzględnia się natomiast osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło, odbywających służbę wojskową, przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym ani praktykantów i stażystów.